میدانی ؟!

به رویت نیاوردم !


از همان زمانی که ” تو ”

به ” من ”

گفتی ”شما"

فهمیدم پای ” او ” در میان است…